Η οδηγία Ecodesign της Ευρωπαικής Ένωσης είναι καθ'οδόν. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το ERP

09/02/2015

Από την 26η Σεπτεμβρίου 2015, οι συσκευές „παραγωγής“ θερμότητας καθώς και τα θερμοδοχεία ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμμένες προδιαγραφές σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση καθώς και τη σήμανσή τους, ώστε να συμμορφώνονται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικολογικό σχεδιασμό „Ecodesign“ για προϊόντα που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με ενέργεια (ErP - Energy related Products).

Αυτή η πανευρωπαϊκή οδηγία θα εφαρμοστεί σε όλους τους λέβητες πετρελαίου και αερίου, σε αντλίες θερμότητας, σε μονάδες συμπαραγωγής (CHP) και σε θερμοδοχεία νερού.

Επιπλέον, προϊόντα και συστήματα θέρμανσης ονομαστικής ισχύος έως 70kW θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από ενεργειακή ετικέτα, όπως έχει εφαρμοστεί πριν αρκετό διάστημα και στις οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ψυγεία κ.ο.κ. Με τη βοήθεια διαφόρων χρωμάτων και γραμμάτων δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν άμεση εικόνα για το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της εκάστοτε συσκευής.

Η προστασία του κλίματος του πλανήτη ως μία παγκόσμια πρόκληση:
Η βασική αιτία για την εφαρμογή της οδηγίας, είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών CO2. Ήδη από το 1997, οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη για το παγκόσμιο κλίμα στο Κιότο ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές χώρες κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το 1990. Η πρώτη περίοδος δέσμευσης για την επίτευξη του στόχου ήταν το 2008-2012, ενώ σε το 2012 στη σύνοδο κορυφής στο Κατάρ συμφώνησαν να επεκτείνουν τοΠρωτόκολλο του Κιότο μέχρι το 2020.

Οι Ευρωπαϊκές χώρες διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων κατά της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων τον Ιανουάριο του 2007. Αυτό έθεσε συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μόλις δύο μήνες αργότερα, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν για τους στόχους αυτούς, γνωστοί ως στόχοι 20-20-20. Δηλαδή ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ε.Ε. πρέπει να μειωθεί στο 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020.

Τι σημαίνει πρακτικά η εφαρμογή της οδηγίας:
Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις απαιτήσεις όσον αφορά τον περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ErP). Χάρη σε αυτό το νέο μέτρο, λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, αντλίες θερμότητας με έως και 400 kW απόδοση, μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας έως και 50 kW ηλεκτρικής ισχύος, και θερμοδοχεία μέχρι 2000 λίτρα, θα μπορούν να πωληθούν μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά την απόδοση, το επίπεδο ηχορύπανσης (συμπ. εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας) και τη θερμομόνωση (θερμοδοχεία ΖΝΧ ή δοχεία αδρανείας).

Οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης θα αντιστοιχούν περίπου στα επίπεδα απόδοσης ενός λέβητα συμπύκνωσης, κάτι που περισσότερο ή λιγότερο σημαίνει αρκετές αλλαγές τόσο για τους χρήστες όσο και για τους μελετητές / εγκαταστάτες. Η Ε.Ε. έχει καθορίσει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για θερμοδοχεία ζεστού νερού. Αυτά υπολογίζονται με βάση τις απώλειες σε κατάσταση αναμονής.